Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Vanliga frågor - Finlands ambassad, Stockholm : Tjänster : Vanliga frågor

FINLANDS AMBASSAD, Stockholm
FINLANDS HONORÄRA GENERALKONSULAT, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Vanliga frågor

Advokater

Sveriges advokatsamfund: www.advokatsamfundet.se

Finlands advokatsamfund: www.asianajajaliitto.fi/sv

Bil

Kontakta Tullen för information om användning utlandsregistrerad bil i Finland och införsel av flyttbil http://www.tulli.fi/sv/index.jsp.

Vinterdäck

Aktuell information om regler för vinterdäck och dubbdäck i Finland finns hos Trafiksäkerhetsverket.

Information om vad som gäller i Sverige angående vinterdäck och dubbdäck finns hos Transportstyrelsen.

Till början

Båtliv
 

 • Rätten att färdas med båt inom skyddade kustområden är begränsad. Ansökan om dispens görs till marinens truppförband, som utfärdar tillstånd till skyddsområden för vilka de har övervakningsansvar. Kontakta Försvarsmakten eller Försvarsministeriet för mer information.

Till början

Djur

Införsel av djur till Finland

Livsmedelssäkerhetsverket Evira ger information om in- och utförsel av sällskapsdjur från alla EU-länder, Norge och Schweiz, tfn +358 (0)29 530 0401 mån-ons kl. 9-11 (finsk tid) e-post: ehyt@evira.fi.

Införsel av djur till Sverige

För information om införsel och registrering av djur i Sverige, kontakta Jordbruksverket, tfn +46 (0)771 223 223.

Till början

Dödsfall
 

 • I första hand gäller att de anhöriga tar hand om begravning och bouppteckning.
 • Om dödsboet saknar egna medel kan de anhöriga ansöka om begravningsbidrag från de sociala myndigheterna på den avlidnes hemort och hand om begravning och bouppteckning med hjälp av en lokal begravningsentreprenör.
 • Ifall den avlidne ska transporteras till Finland i kista eller urna sköter den anlitade begravningsentreprenören tar hand om pappersarbetet.

Till början

Finsk eller finländsk? 

Användningen av adjektiven finsk och finländsk och av substantiven finne och finländare:
Finländsk är det övergripande adjektivet för något som hänför sig till Finland, medan finsk används om sådant som har att göra med finska språket eller den finska kulturen. Finländsk litteratur är all litteratur som skrivs i Finland eller av finländare även om den skrivs på svenska och finsk litteratur är litteratur skriven på finska, även om den skrivs t.ex. i Sverige av en sverigefinländare. Då språket inte är relevant kan adjektivet finsk användas, t.ex. finska flaggan, finska piroger, finsk design.
En finne är en finskspråkig finländare. En finländare kan även vara svenskspråkig, dvs. finlandssvensk.

Flytta till Finland
 

Finland-Samfundet upprätthåller en rådgivning för frågor som gäller flyttning till eller från Finland. http://www.suomi-seura.fi/se/radgivning
tfn +358 9 684 1210
e-post: info@suomi-seura.fi

Hallå Norden svarar på frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden.
www.norden.org/sv/norden-foer-dig
tfn + 358 201 980 088

Finland på ditt språk ger information om att flytta till Finland Infopankki.fi

Jobba i Finland? Information för arbetssökande och arbetsgivare på Arbets- och näringsministeriets webbplats.

Till början

Folkbokföring
 

Till början

Hittegods

Om du har tappat bort något i Sverige kan du kontakta polisen i Sverige, tfn +46 77 114 1400 (när du ringer från utlandet), 114 14 (när du ringer från Sverige).

Om svenska polisen får in hittegods av vilket det framgår att ägaren är finländare, skickas det vidare till Finlands ambassad i Stockholm, som försöker ta kontakt med ägaren. Pass och körkort skickas till utfärdande myndighet, övriga borttappade saker hämtas på ambassaden i Stockholm.

Till början

Krigsbarn

Frågor som rör f d finska krigsbarn hänvisas till Riksarkivet i Sverige, tfn +46 (0)10 476 7000.

Du kan även kontakta Riksförbundet Finska Krigsbarn.

Till början

Körkort

 • Inom EU ansöker man om nytt körkort och förnyar sitt gamla körkort i det land där man är bosatt.

Till början

Läkemedel

För information om införsel av läkemedel till Finland, kontakta:

 • Tullrådgivningen: tfn +358 (0)295 5201
 • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea tfn +358 (0)29 522 3341

För information om införsel av läkemedel till Sverige, kontakta:

Till början

Notarius publicus

Finlands utlandsmyndigheter kan fungera som notarius publicus, bl.a. styrka namnunderskrifter, styrka avskrifter av handlingar och utfärda intyg över handlingars innehåll.

Utlandsmyndigheterna kan också utföra andra lagstadgade uppgifter, t.ex. ta emot erkännanden av faderskap och styrka fastighetsköp.

Finlands honorära konsulat har endast begränsade möjligheter att fungera som notarius publicus. Adresser och öppettider till honorärkonsulaten finns under Kontaktuppgifter.

Till början

Pass och resedokument för finska medborgare

Finska medborgare kan använda pass som resedokument eller i vissa fall ett id-kort. Vid resa inom Norden behöver finska medborgare inte pass, men man måste vid behov kunna styrka sin identitet

För regler gällande visum och andra inresekrav (t.ex. krav på passets giltighetstid) kontakta myndigheterna i destinationslandet.

Pensioner

Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om folkpensionerna i Finland. För information och hjälp i pensionsfrågor kan man kontakta FPA Centret för internationella ärenden:
+358 20 634 0200 för finska och engelska
+358 20 634 0300 för svenska
e-post: inter.helsinki(a)kela.fi

Till början

Skatter

Skatteinformation finns på Skatteförvaltningens webbplats.

Skatteförvaltningens servicenummer:

 • internationell personbeskattning tfn +358 (0)20 697 025
 • arvs- och gåvoskatt tfn +358 (0)20 697 019

Till början

Tull

Till början

Vapen

Anvisningar angående införsel och överföring av skjutvapen, skjutförnödenheter och vapendelar till Finland fås från Tullen, tfn +358 (0) 295 5201.

Mera information: Polisens tillsyn över skjutvapen, tfn +358 71 878 0181.

Till början

Vigsel

Information om vigsel i utlandet finns på magistratens webbplats och på Evangelisk-lutherska kyrkans webbplats: Vigsel utomlands.

 • Finska beskickningar har inte rätt att förrätta vigsel.
 • Vigselförrättaren ger information om vilka handlingar som behövs vid vigsel utomlands.
 • Finska medborgare som är bosatta i Sverige ska vända sig till sitt lokala skattekontor för att få intyg om hindersprövning.

 • Vid vigsel i något annat land än Sverige ska finska medborgare kunna visa upp ett intyg om rätt att gifta sig inför utländsk myndighet. Intyget utfärdas av magistraten på den ort där man senast var folkbokförd i Finland.

 • Skattekontoret ska informera Finlands befolkningsregister om äktenskap som har ingåtts i Sverige där den ena parten är finsk medborgare.

Till början

Värnplikt

Militärtjänsten i Finland

Enligt finsk lag är varje finsk man värnpliktig. Denna medborgerliga plikt som stadgas i 1 § värnpliktslagen gäller från början av det år han fyller 18 till utgången av det år han fyller 60 år.

Personer bosatta i Sverige ska skicka sin inkallelseorder direkt till Försvarsmaktens regionalbyråer eller till konsulatet vid Finlands ambassad i Stockholm.

En finsk medborgare som även innehar svenskt medborgarskap är inte uppbådspliktig och behöver inte göra värnplikt i Finland under den tid han är fast bosatt i Sverige. Avtalstolkningen baseras på de registrerade uppgifterna om adress och medborgarskap i det finländska befolkningsdatasystemet. Det är därför viktigt att kontrollera sina uppgifter hos folkbokföringen (magistraten) så att de är korrekta.

Mer information om militärtjänstgöring i Finland finns på Försvarsmaktens webbplats.

Till början

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 14.11.2017


© Finlands ambassad, Stockholm
© Finlands honorära generalkonsulat, Göteborg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter